Osoba udzielająca teleporady to: lekarz, pielęgniarka lub położna POZ, którzy udzielają świadczeń w NZOZ Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr 5 Spółce z o.o. (u świadczeniodawcy POZ).
Teleporady w NZOZ Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr 5 Spółce z o.o. udzielanie są za pośrednictwem połączeń telefonicznych, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00.
Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy POZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo w późniejszym pierwszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

Aby zamówić teleporadę, pacjent rejestruje się telefonicznie pod numerem 14 6880850  (poradnia ogólna) lub 14 6880858  (poradnia dla dzieci) od  poniedziałku do piątku w dni robocze od godziny 7:00 do 19:00 lub online za pośrednictwem formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej przychodnia5.pl.

Pracownik rejestracji: rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta, weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ, informuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
Lekarz, pielęgniarka, położna POZ podejmuje co najmniej trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W przypadku braku kontaktu z pacjentem w ustalonym przez rejestrację terminie teleporada jest anulowana, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady, pacjent zobowiązany jest ponownie zarejestrować się na wizytę.

Pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, okoliczność ta ustalana jest w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie przekazanych przez niego danych oraz na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ.

Osoba udzielającą teleporady, dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
Przeprowadzenie teleporady odbywa się w warunkach gwarantujących poufność, zapewnienia się brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady;

Osoba udzielająca teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, dokonuje następujących czynności:

 • udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego,
 • ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, 
 • poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Zapewnia się pacjentowi możliwość kontaktu ze świadczeniodawcą POZ, w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.


Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmujące świadczenia udzielane:

 • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
 • o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.3)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830),
 • związanych z wydaniem zaświadczenia,
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego
 • z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 382 i 383)4),

Instrukcje o sposobie realizacji:

e-recepty:

 • E-recepta to elektroniczny dokument, który zastąpił tradycyjną, papierową receptę.
   
 • W aptece należy podać numer PESEL oraz kod recepty otrzymany podczas teleporady lub wizyty osobistej, nie musi on mieć formy wydruku - wystarczające jest ustne przekazanie go farmaceucie lub pokazanie farmaceucie e-recepty na ekranie telefonu/tabletu wówczas nie trzeba podawać numeru PESEL - zostaje sczytany kod kreskowy.
 • Pacjent może wykupić każdy lek z recepty w innej aptece, jednak wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania. Zakup leków można więc rozłożyć w czasie.
 • Okres ważności recepty: antybiotyki – 7 dni, preparaty immunologiczne – 120 dni, pozostałe leki – 30 dni. Bieg terminu liczy się od daty wystawienia recepty lub od wskazania lekarza („data realizacji od…”). E-recepta na leki stale przyjmowane przez pacjentów chorych przewlekle może zostać wystawiona z terminem realizacji do 365 dni (lekarz wówczas wskazuje: „data realizacji do…”) przy czym recepta taka musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia.

e-skierowania:

 • E-skierowanie, to elektroniczny dokument zastępujący dotychczasowe papierowe skierowania. E-skierowanie wystawiane jest do szpitala, do lekarza specjalisty, na zabieg  (np. szczepienie przeciw COVID-19), badanie, do sanatorium.
 • Pacjent zapisując się na leczenie/diagnostykę na podstawie skierowania okazuje lub podaje otrzymany  4-cyfrowy kod oraz nr PESEL bądź podając do zeskanowania swoje e-skierowanie.

e-zlecenia na wyroby medyczne:

 • Wyroby medyczne to szeroka kategoria produktów, są to np. aparaty słuchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, różnego rodzaju protezy, materace przeciwodleżynowe, laski i kule, a także pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.
 • W ramach określonych limitów i ubezpieczenia zdrowotnego można ubiegać się o refundację zakupu wyrobów medycznych.
 • Przy wystawianiu zleceń na wyroby medyczne obowiązuje zasada specjalizacji, czyli np. zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog.
 • Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas konsultacji pacjenta, teleporady lub osobistej wizyty u lekarza. Lekarze mają możliwość weryfikacji zlecenia od razu, co zwalnia pacjenta z wizyty w oddziału wojewódzkiego NFZ.
 • Po 1 lipca 2023 roku pacjent otrzymuje od lekarza, pielęgniarki, położnej zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie elektronicznej (e-zlecenie). Jest ono podobne do e-recepty.
 • Chcąc zrealizować e-zlecenie, należy podać w sklepie medycznym lub aptece: numer PESEL oraz kod dostępu lub druk informacyjny otrzymany podczas wizyty. Nie trzeba posiadać wydrukowanego zlecenia.

zlecenia badań dodatkowych, laboratoryjnych lub obrazowych:

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w związku z prowadzonym leczeniem, może skierować pacjenta na bezpłatne badania diagnostyczne z koszyka świadczeń POZ. Badania są wykonywane w laboratorium lub pracowni, z którymi placówka POZ ma podpisaną umowę, lub w przypadku takich badań jak: gastroskopia, kolonoskopia, tomografia komputerowa płuc - wykonywane są w dowolnej placówce, która ma umowę z NFZ).
 • Wykaz badań jakie może zlecić lekarz POZ znajduje się na stronie: https://pacjent.gov.pl/artykul/jakie-badania-moze-zlecic-lekarz-poz

Informujemy o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta.

Instrukcje można uzyskać na stronie https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/internetowe-konto-pacjenta/

Opracowanie tekstu na podstawie treści ze strony: www.pacjent.gov.pl oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2022 poz. 1194

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.