Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące w NZOZ Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr 5 Spółce z o.o. w Tarnowie:

 1. Administrator Danych
  Administratorem danych jest NZOZ Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr 5 Spółce z o.o. w Tarnowie z siedzibą przy ul. Długiej 18.

 2. Inspektor Ochrony Danych
  Inspektorem Ochrony Danych jest Daria Niemiec, kontakt z IOD: telefonicznie 146880871, email: administracja@przychodnia5.pl, pisemnie: NZOZ MPL NR 5 Spółka z o.o. ul. Długa 18, 33-100 Tarnów.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz zakres monitoringu
  Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z art. 9a ustawy               z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Wewnątrz budynku monitoring obejmuje: wejście główne do budynku, korytarz na parterze, rejestrację ogólną.           Na zewnątrz: obszar wokół Przychodni w tym parking oraz wejścia do budynku.

 4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub umów zawartych z Administratorem. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 5. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału      z monitoringu, będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 6. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Każdej z osób, której dane są przetwarzane, przysługą następujące prawa do: dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych; dostępu do danych osobowych (nagrań) – w uzasadnionych przypadkach;  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w uzasadnionych przypadkach; usunięcia danych osobowych – w uzasadnionych przypadkach; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych: Przebywanie na terenie objętym monitoringiem spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.

 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie:  Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.