Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Spółka z o.o. ul. Długa 18, 33-100 Tarnów, NIP: 8732829357, REGON: 851792976.

Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Placówce?

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Daria Niemiec, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

 • osobiście w siedzibie NZOZ MPL NR 5 Spółce z o.o. (sekretariat)
 • listownie na adres: ul. Długa 18, 33-100 Tarnów
 • przez e-mail: administracja@przychodnia5.pl
 • telefonicznie: 146880871

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane?

Państwa dane będą przetwarzane do celów medycznych, tzn. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, rejestracji elektronicznej/telefonicznej/indywidualnej, w celu kontaktowym (telefon, e-mail) wykonania zadań diagnostycznych, wystawienia skierowań na badania diagnostyczne/laboratoryjne w związku z kontynuacją leczenia, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej archiwizacji, upoważnienia osób do dokumentacji/udostępniania dokumentacji medycznej, wystawiania/wydawania recept, realizacji wytycznych GIS w sprawie zapobiegania COVID-19, sprawozdawczości z Narodowym Funduszem Zdrowia, przyjmowania reklamacji/skarg/wniosków oraz w celu kontaktu z Państwem, w sytuacji przesunięcia wizyty, lub potrzebie konsultacji wykonanych badań, rozliczeń usług komercyjnych.

Na jakiej podstawie prawnej moje dane będę przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz artykułu 9 ust. 2 lit. a, h RODO.

Czy moje dane będą udostępniane?

Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (pracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych umów powierzenia. Dane osobowe pacjentów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa ta mówi że, Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta.  W takim przypadku zdjęcia są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; 
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
 6. dane finansowo-księgowe, faktury VAT (5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego)

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych nie wymaganych ustawowo tj. danych kontaktowych (adres e-mail) przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych.

Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Czy moje dane będą profilowane?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.