Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek –  pacjenci, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków Aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie znajdziesz na stronie projektu „Leki 75”
 • wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (zakładka A1 obwieszczenia refundacyjnego, aktualne obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczące listy leków refundowanych: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych
 • receptę wystawia:
  • lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
   • w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
   • z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
   • w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
   • z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.
  • lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa)
 • weryfikacja przepisanych i stosowanych leków:
  obowiązek weryfikacji przed wystawieniem tzw. recepty 75+ przez lekarza lub pielęgniarkę uprawnionych do wypisana na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta, który ukończył 75. rok życia, jakie produkty są  zalecane danemu pacjentowi i jakie są przez niego stosowane, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów w postaci dostępu do:
  • informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia,
  • informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przepisano ww. produkty.

Ww. informacje będą udostępniane pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta – również specjalistom) w celu ich weryfikacji poprzez funkcjonalność P1 Systemu e-Zdrowie dla recept 75+.
Leki są przepisywane na receptach w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnych ze wzorem recept zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept. Wystarczy, że wystawiający receptę wpisze w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.


Źródło:
https://75plus.mz.gov.pl/

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.